ข่าวกิจกรรมคณะ

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563