ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนแก่นักเรียนเรียนดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดีและนักเรียนที่เรียนดีและมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทุนให้เปล่ามีการพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียนมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยแยกเป็น

    • ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จำนวน  3 ทุน
    • ประเภทระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      จำนวน  2 ทุน

หลักฐานประกอบการรับสมัครขอรับทุน

  1. ใบสมัครขอรับทุน พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)
  2.  สำเนาบัตรนักศึกษา,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  3.  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
  4.  สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7100