ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา และชำระเงินผ่าน เคาวน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2563

หากนักศึกษาคนใด มีความประสงค์ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สามารถดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนเรียนให้ค่าเทอมมียอดค้างชำระก่อน
  2. ยื่นขอผ่อนผันการชำระเงินผ่านระบบบริการการศึกษา