ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกสอนเข้าร่วมโครงการเล่าประสบการณ์และปัญหามาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563