ข่าวสารคณะ

ประกาศกำหนดการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฃขอความอนุเคราะห์นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยมีกำหนดการประเมิน ดังนี้

  • ระดับปริญญาตรี วันที่ 2 -15 พ.ย.63 –CLICK

นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการเข้าสู่ “ระบบบริการการศึกษา” > “ระบบการประเมิน” นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน ผลการเรียนจะถูก -LOCK- จนกว่านักศึกษาจะประเมินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)