ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งรายชื่ออาจารย์นิเทศพร้อมรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งรายชื่ออาจารย์นิเทศพร้อมรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2563