ข่าวสารคณะ

ประกาศจากงานทะเบียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศจากงานทะเบียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
1. เรื่องการทำบัตรนักศึกษา กรณีนักศึกษาคนใด ยังไม่ได้ดำเนินการทำบัตรนักศึกษาให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1. ให้นักศึกษาถ่ายรูป ชุดนักศึกษา (ขนาด 1 ½ นิ้ว) จำนวน 2 รูป
1.2. ให้นักศึกษาติดต่อห้อง One Stop Service เพื่อแจ้งข้อมูลในการจัดทำบัตรนักศึกษา
1.3. ให้นักศึกษานำเอกสาร ระเบียนประวัติ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ รูปถ่ายชุดนักศึกษา ไปติดต่อที่ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มทร. พระนคร

2. เรื่องการชำระเงินค่าเทอมแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 1 /2563 เนื่องจากเลยระยะเวลาการชำระเงินผ่านธนาคาร ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมมาติดต่อชำระเงินได้ที่ งานการเงิน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

3. เรื่องให้นักศึกษาทุกคน ตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนออนไลน์ เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนเรียน เกรด การคิดคำนวณหน่วยกิต หมวดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร หากพบว่าไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งมาที่งานทะเบียน โดยด่วน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563