ข่าวสารคณะ

ขอความอนุเคราะกรอกแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4ปี) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอความอนุเคราะกรอกแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4ปี) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรครุุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4ปี) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับปริญญาตรี  ในประเด็นความสนใจในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านอุตสาหกรรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ให้เหมาะสมต่อไป