ข่าวสารคณะ

ประกาศถึงนักศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้ากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศถึงนักศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้ากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สำหรับนักศึกษา) โดยแบบสำรวจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับนำข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบบสำรวจฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
  1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  2. ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา
  3. ส่วนที่ 3 ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริการการศึกษา