ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งสอบวัดความรู้สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ให้นักศึกษา หลักสูตร(คอบ. รหัส 59) และนักศึกษา (อสบ. ต่อเนื่อง รหัส 62) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แจ้งข้อมูลมาดังนี้

 1. สอบจริง วันที่ 14 – 20 กันยายน 2563 เข้าสอบได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 2. รุ่น/กลุ่ม ที่จะทำการสอบ คือนักศึกษา หลักสูตร(คอบ. รหัส 59) และนักศึกษา (อสบ. ต่อเนื่อง รหัส 62)
 3. เนื้อหาที่สอบ คือ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และความรู้ในการ ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (word, Excel, PowerPoint)
 4. นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อทดลองทำแบบสอบถามออนไลน์ก่อนเข้าสอบจริงโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  ในวันที่ 7 – 13 กันยายน 2563
 5. Web ที่ใช้การเข้าระบบ tms.rmutp.ac.th โดย User ที่ใช้เข้าระบบสอบ เป็น User เดียวกับที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (Rmutp Passport) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
  Username : รหัสนักศึกษา
  Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านที่นักศึกษาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

***สำหรับนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้ ด้าน ICT สามารถศึกษาข้อมูลการเข้าสอบออนไลน์ได้ จาก E-Mail มหาวิทยาลัยของนักศึกษาเอง

***หมายเหตุ สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ต้องเข้าสอบใหม่หรือลงเรียน ตามเกณฑ์นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ