ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประชุมครั้งที่ 1/2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม โดยมีดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  มาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมการประชุมมีคณะกรรมการประจำคณะและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ ในการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้วย ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563