ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราภรณ์ พงศ์กล่ำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราภรณ์ พงศ์กล่ำ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป