ข่าวกิจกรรมคณะ

คัดเลือกตัวแทนเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคัดเลือกตัวแทนบุคลากรที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรที่อยู่ในที่ประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ได้คัดเลือกตัวแทน ดังนี้

  • ตัวแทนบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ได้แก่ อ.ภาวนา ชูศิริ
  • ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คุณผุสดี อิ่มตา