ข่าวสารคณะ

ประกาศลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดฯคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563