ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีเป็นประธานเปิดหีบเลือกตั้งกรรมการสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดหีบเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำศูนย์เทเวศร์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บริเวณโถงชั้น1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563