ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม นำโดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ฯ อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเลือกตัดสินใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนแก่วิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ E-Book ผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ชุมชนคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ได้แก่

  • ระยะที่ 1 เมื่อวันที่  14, 26  กรกฎาคม 2563
  • ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 และวันที่ 13 กันยายน 2563

-E-Book การใช้สื่อ AR เทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว-