ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีและยกย่องนักวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีและยกย่องนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และ นักวิจัยดีเด่นทีมีผลงานตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่