ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมนคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่

 • กลุ่มที่ 1 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  1. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 1
  2. ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง กรรมการ
  3. อาจารย์นิลมิต นิลาศ กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ ๒ ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล
  1. ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 2
  2. ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ กรรมการ
  3. อาจารย์ภาวนา ชูศิริ กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 3 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ
  1. ผศ.ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 3
  2. ดร.ดำเนิน ไชยแสน กรรมการ
  3. อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ ๔ ตรวจประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  1. ดร.ดำเนิน ไชยแสน ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 4
  2. ผศ.ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี กรรมการ
  3. อาจารย์สุนารี รชตรุจ กรรมการและเลขานุการ
  4. นายศิวะณัฐ นาใจแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 5 ตรวจประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1. รศ.บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 5
  2. ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ กรรมการ
  3. น.ส.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 6 ตรวจประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  1. ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 6
  2. ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา กรรมการ
  3. อาจารย์สุนารี รชตรุจ กรรมการและเลขานุการ
 • กลุ่มที่ 7 ตรวจประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  1. ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 7
  2. ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย กรรมการ
  3. น.ส.ภาวนา ชูศิริ กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4 , 6 – 7 , 28 และ 31 สิงหาคม 2563