ข่าวกิจกรรมคณะ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (ออนไลน์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (ออนไลน์) โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน และมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในการบริการและการจัดการศึกษาเบื้องต้น และแนะนำการบริการนักศึกษาในส่วนของงานบริการวิชาการ งานกิจการนักศึกษา เป็นต้น เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

 CLICK เพื่อเข้ารับชมกิจกรรม**