ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์ แนะแนวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์ แนะแนวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ในสาจาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563