ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการ” และอาจารย์สุนารี รชตรุจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อ “New Normal Skill” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะและพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าในอาชีพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาาคม 2563