ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  ภาคปกติและภาคสมทบ ในวันอาทิตย์ที่  19 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

***โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.ให้นักศึกษาเข้า Google Meet เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้บริหาร (กิจกรรมบังคับ) ในวันอาทิตย์ที่  19 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. รหัสเข้าร่วมกิจกรรม : uox-tctw-zze

2.ให้นักศึกษาเข้า ID-Line ตามกลุ่มรายชื่อ สำหรับกลุ่ม Line นี้จะเป็นกลุ่ม Line เพื่อติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

**หมายเหตุ : แต่งกายสุภาพเรียบร้อย