ข่าวสารคณะ

ประกาศการผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2563

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดให้นักศึกษาผู้ที่มีความประสงค์จะทำการ ผ่อนผันการเข้าราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2563 ส่งเอกสารตรงตามกำหนดเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโทร 02-665-3777 ต่อ 7100(พี่ปุ้ย)