ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเขียน มคอ.3, มคอ.4, มคอ.6 และมคอ.7 เพื่อเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563