ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

    • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนให้นักศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
    • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนและลงทะเบียนและชำระเงินวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563

**มาตรการเยียวยาวนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (CLICK)