ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดตามสาขาวิชา ดังนี้