ข่าวสารคณะ

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้วเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ