ข่าวสารคณะ

การรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ