ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้มาติดต่อยื่นเรื่องขอใบอนุญาต (กค.)ในระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม และวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -13.00 น. ณ งานทะเบียน ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

โดยเตรียมเอกสารดังนี

  1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค.
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้วหรือไฟล์รูปชุดครุย จำนวน 1 รูป
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  7. หลักฐานการชำระเงินผ่านไปรษณีย์ จำนวน 1 ชุด

  • แอดไลน์กลุ่ม เพื่อส่งไฟล์รูปนักศึกษาสวมชุดครุย (ไฟล์รูปต้องมีความชัดเจนนะค่ะ)