ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษา (ก่อน-หลัง) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้ดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันที่​ 1​ หรือ​ 5​ หรือ​ 8​ หรือ​ 10​ หรือ​ 12​ มิย.​ 63​ (เวลา 10.00 – 15.30 น.)

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค. จำนวน 1 ชุด
  2. หลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี(ถ่ายสำเนาทุกฉบับ) จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  6. หลักฐานการชำระเงินผ่านไปรษณีย์ (จำนวน 500 บาท) จำนวน 1 ชุด