ข่าวสารคณะ

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาติดต่อรับเอกสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 มาติดต่อรับเอกสารการศึกษา

ในวันและเวลาดังนี้

  1. หลักสูตร ค.อ.บ. วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  2. หลักสูตร อส.บ. วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องงานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หมายเหตุ นอกเวลางดติดต่อทุกกรณี และงดรับแทน

**สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพิ่มเติมกลุ่ม ตอก 61 อีก 8 คน รอบประกาศในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูล 02-6653777 ต่อ 7104 (งานทะเบียน คณะครุศาสตร์ฯ)