ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้ง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ฉบับแก้ไข