ข่าวสารคณะ

ประกาศให้นักศึกษากรอกแบบสำรวจรายวิชาที่ต้องการเปิดเรียนของนักศึกษาตกค้าง

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความประสงค์ขอสำรวจรายวิชาที่ต้องการเปิดเรียนของนักศึกษาตกค้าง ที่ไม่มีรายวิชาในแผนการเรียนที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบสอบถามนี้ เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563