ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  แจ้งนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ มทร.พระนคร สำหรับนักศึกษา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้เก็บข้อมูล

**ขอให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลตามความจริงเพื่อประโยชน์กับตัวนักศึกษาเอง