ข่าวสารคณะ

ขอความร่วมมือรายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพของบุคลากร

ด้วยมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอความร่วมมือให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าระบบ รายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพของบุคลากร ฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ก่อนที่ท่านจะเข้าไปปฏิบัติงาน หรืออื่นๆ  โดยเข้าระบบรายงานฯ โดยใช้อีเมล์ @rmutp.ac.th เท่านั้น โดยมี 3 ส่วน

  • ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
  • ส่วนที่2 เฉพาะที่มาทำงาน
  • ส่วนที่3 สุขภาพ

รายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพของบุคลากร ฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร CLICK