ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ชุมชนในประวัติศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนในประวัติศาสตร์ นำโดย อ.สุนารี จุลพันธ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า พัฒนาการอนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในความเป็นไทย และจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อม เพื่อวิถีการดำรงชีวิตในความเป็นไทย ทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง และชุมชนต้นแจงพัฒนา จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563