ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563