ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โดยใช้วุฒิเดิม ปวช. – ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรง (ปวช. –ปวส.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 (B 601)

ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสารเข้าสอบคัดเลือกดังนี้
1. บัตรประจำตัวผู้สอบ พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด) ที่ทางสถานศึกษาออกให้
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

หมายเหตุ** กรณีสมัครใหม่ เชิญชั้น 6 ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6  (B 601) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม