ข่าวกิจกรรมคณะ

ปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาในการเรียนการสอน และมีกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563