ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีเป็นประธานปิดการตรวจสอบภายในคณะ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธาน ปิดรับการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยบุคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังข้อสรุปของการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ จากสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม