ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับ มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายในเรื่องการปฏิบัติตนก่อนออกทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563