ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว(ด่วนที่สุด)

ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มี.ค.2562 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ โดยการ “เข้าสู่ระบบ  ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ CLICK
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)