ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษา  มีการบรรยายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563