ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาฝึกสอนนำนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Young PNU Turtlebot 3

นายวาริส วีระสินธุ์ นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะครูผู้สอนนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรม “งานครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Young PNU Turtlebot ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและวางพื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรงเรียนรวมกิจกรรมดังกล่าว 17 โรงเรียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563