ข่าวสารคณะ

เชิญชวนผู้สนใจประสงค์เข้าเรียนหลักสูตรป.บัณฑิต กรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอเรียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เชิญชวนผู้สนใจประสงค์เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอเรียน

คำชี้แจง

  1. แบบแจ้งความประสงค์นี้ เป็นเพียงการสำรวจความต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  2. หากได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียน – การสอน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คาดว่าจะเปิดสอนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
  3. ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยคุรุสภา
  4. บุคคลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู แต่ไม่ได้เป็นครู ต้องมีหนังสืออนุญาตหรือ หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย ในการอนุญาตให้เข้าฝึกสอนระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานของคุรุสภา