ข่าวกิจกรรมคณะ

อบรมกิจกรรม workshop

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดอบรมกิจกรรม workshop โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมการอบรมในแต่ละสาขา มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

  • สร้างอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Home ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 ห้อง A503
  • ระบบกลไกขับเคลื่อนเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 3 ห้อง A305
  • ระบบสมองกลฝังตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ชั้น 4 ห้อง A409
  • การผลิตของที่ระลึกด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติขนาดเล็ก ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 3 ห้อง A302
  • ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้โรโบติกส์ ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง A609