ข่าวกิจกรรมคณะ

งาน OPEN HOUSE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงาน OPEN HOUSE มี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน โดยในงาน มีการแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ , อบรมกิจกรรม workshop ของสาขาวิชาต่างๆ และการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ครูยุคดิจิตัล” ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563