ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 8.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนร่วมงาน ชั้น ๖ ห้องกรมหลวง
 • 9.00 น. พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี ชั้น ๖ ห้องกรมหลวง
 • 9.30-16.30 น. อบรมกิจกรรม workshop ของสาขาวิชาต่างๆ
  • สร้างอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Home ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 ห้อง A503
  • ระบบกลไกขับเคลื่อนเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 3 ห้อง A305
  • ระบบสมองกลฝังตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ชั้น 4 ห้อง A409
  • การผลิตของที่ระลึกด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติขนาดเล็ก ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 3 ห้อง A302
  • ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้โรโบติกส์ ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง A609
 • 10.00 น. ประกวดสุนทรพจน์ ชั้น ๖ ห้องกรมหลวง
 • 12.00-13.00 น. พักกลางวัน
 • 15.00 น. พิธีมอบรางวัลประกวดสุนทรพจน์

หมายเหตุ* กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม