ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

1.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

 

2. โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 “RMUTP JOB FAIR 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563