ข่าวสารคณะ

ประกาศผลการประกวดสุนทรพจน์ “ครูยุคดิจิทัล”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลการประกวดสุนทรพจน์ พร้อมสื่อ Presentation ประกอบการนำเสนอ หัวข้อ “ครูยุคดิจิทัล”  พร้อมรับเกียรติบัตร ดังนี้

  • ชนะเลิศ นายธรรมธัช สารสินพิทักษ์
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรหมพร เพ็ชรเพ็ง
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชลธิชา ยังวิวัฒน์
    (อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์นัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

โดบมีกรรมการผู้ตัดสิน ดังนี้

  • ผศ.วีนา สงวนพงษ์
  • ผศ.พัชนี มานะวณิชเจริญ
  • ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ