ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพครุศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันที่ 17 มกราคม 2563

  • กิจกรรมที่ 1 ระบบสมองกลฝังตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน
  • กิจกรรมที่ 2 ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้โรโบติกส์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน
  • กิจกรรมที่ 3 การสร้างอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉิรยะ Smart Home รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน
  • กิจกรรมที่ 4 ระบบกลไกขับเคลื่อนเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน
  • กิจกรรมที่ 5 การผลิตของที่ระลึกด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติขนาดเล็ก รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน

สนใจส่งรายชื่อ มายัง email : rungaroon.s@rmutp.ac.th หรือ โทร. 0846807894